Uw beste bron voor live uitslagen

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘AV’ genoemd) waarborgen en beschermen de relatie tussen ‘Aanbieder’ (hieronder gedefinieerd) en alle partijen die de Website bezoeken (hieronder gedefinieerd) en gebruik maken van de functionaliteiten en de inhoud op welke manier dan ook (hierna ‘Bezoeker’ genoemd).

Gezamenlijk zal naar de Aanbieder en de Bezoekers worden gerefereerd als ‘Partijen’.

Algemeen

Het gebruik van een of meerdere functionaliteiten en diensten aangeboden door de Aanbieder op VoetbalUitslagen.nl en haar mobiele applicaties (hierna ‘Website’ genoemd) en de informatie, materialen en links daarin vallen onder de AV. Zolang niet anders door de Aanbieder is aangegeven, gelden de AV voor de gehele relatie van Aanbieder en Bezoeker bij het gebruik van de Website, inclusief een of meerdere van haar functionaliteiten.

De Bezoeker heeft de plicht om de AV zorgvuldig te lezen en begrijpen alvorens deze de Website gebruikt. Een Bezoeker van de Website wordt geacht de AV te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de AV te staken, wijzigen, eindigen of uitbreiden als deze daartoe noodzaak ziet.

De Aanbieder raadt de Gebruiker aan de inhoud van deze pagina’s met enige regelmaat te lezen. Door het gebruik van de Website bindt de Gebruiker zich aan de AV, ook als deze niet op de hoogte is van de meest recente wijzigen.

De Aanbieder is niet verplicht te verifiëren dat iedere Gebruiker op de hoogte is van de meest recente AV. De actuele versie van de AV is diegene die gepubliceerd is op de Website.

De Website mag alleen gebruikt worden voor rechtsdoeleinden. Gebruik van de Website voor overdracht, distributie, publicatie of opslag van materiaal op of via de Website die in strijd zijn met wet- en/of regelgeving of rechten van derde partijen is streng verboden. Dit geldt tevens voor het gebruik van de Website op een manier die schending toebrengt aan copyrights, handelsmerken of andere vormen van intellectuele eigendom, obsceen of schadelijk is voor minderjarigen of bijdraagt aan een illegale daad, privacy- of datawetgeving schaadt, frauduleus is of wedwetgeving overtreedt.

In het geval van verkeerd gebruik of misbruik van de Website, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om een account te sluiten dat is geregistreerd op naam van de Bezoeker. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om in alle discretie een rechtszaak aan te spannen jegens de Bezoeker.

Diensten

De Website biedt een interactieve web en mobiele applicatie/functionaliteiten die informatie bevat over live sporten in sportevenementen, sportuitslagen in real-time, einduitslagen, schema’s, opstellingen en sportstatistieken. De uitslagen, en andere statistische informatie, op de website reflecteren informatie die wordt geleverd door andere onafhankelijke bronnen (derde partijen) of door eigen werk of andere officiële websites. Hoewel alle moeite wordt gedaan door de Aanbieder om inhoud en wedstrijdresultaten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven op de website, adviseren wij informatie altijd dubbel te controleren met andere bronnen. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uitslagen of andere informatie op deze Website door de Gebruiker.

Websites van Derde Partijen

De Bezoeker accepteert dat ieder gemaakt contact met een derde partij na het bezoeken van de Website, zowel bedoeld als onbedoeld, met welke afloop dan ook, absoluut onafhankelijk is van de Aanbieder en de Aanbieder op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor enige overeenkomst of verwachting en andere consequenties die dit contact zouden kunnen veroorzaken.

Iedere claim of geschil tussen een Bezoeker en derde partij zal in geen geval de Aanbieder als betrokkene hebben.

Derde partijen, inclusief derde partijen die adverteren op de Website, hebben geen toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruiker of andere data die de Bezoeker mogelijk heeft gegeven aan de Aanbieder.

A/V Content

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die worden bekeken vanaf de Website. Alle videocontent op de Website wordt niet gehost op de servers van de Aanbieder en wordt niet gemaakt of geüpload op de servers van de Aanbieder.

Inactieve Accounts

Als een Bezoeker een account heeft aangemaakt op de Website maar faalt deze binnen 60 dagen te gebruiken, behoudt de Aanbieder zich het recht dat account te met onmiddellijke ingang te sluiten zonder kennisgeving.

Intellectueel Eigendom

Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de Aanbieder, is de Bezoeker niet geautoriseerd om de inhoud van de Website te kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, tonen, reproduceren, uploaden, downloaden of anderzijds te gebruiken of aanpassen.

Iedere vorm van schending van de bovenstaande clausule kan mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomswetgeving binnen de Europese Unie. De Aanbieder en iedere andere geautoriseerde partij behoudt zich het recht voor om, zo ver de wet reikt, te zoeken naar schade die een partij direct of indirect toebrengt door bovenstaande inbreuk.

Type Relatie

Deze AV zijn niet bedoeld om enige partnerschap of joint venture aan te gaan tussen de Aanbieder en de Bezoeker.

Breuk van Overeenkomst

Wanneer de Bezoeker faalt om zich te houden aan een clausule in de AV of als de Aanbieder vermoedt dat de Bezoeker direct of indirect faalt om mee te werken met een clausule in de AV, behoudt de Aanbieder zich het recht voor, met alle middelen ter beschikking, en met volle discretie, de account van de Gebruiker te sluiten of blokkeren van de Website en ieder account dat in naam van de Bezoeker is geregistreerd te sluiten en een rechtszaak te beginnen tegen de Bezoeker met alle discretie.

Naleving van Wet

Bezoekers worden geadviseerd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving in de jurisdictie waarin zij woonachtig en/of ingezeten en/of aanwezig zijn. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele maatregelen van enige overheid tegen elke Bezoeker in verband met hun gebruik van de Website.

Wet & Forum en/of gemeenschap

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land Malta zonder gelding van principes van wetsconflicten. De Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter van het land Malta voor de beslechting van eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Deze overeenkomst zal niet worden geregeld door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen en de toepassing hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Koppen

Koppen zijn bedoeld voor de duidelijkheid en om het lezen van deze AV te vergemakkelijken. Zij zijn niet bedoeld als vertolking voor de inhoud van de paragraaf die na elke kop volgt. De koppen zijn niet bedoeld om de Aanbieder op enige wijze te binden.

Verklaring van Afstand

Een verklaring van afstand door de Aanbieder van een inbreuk door een Bezoeker van een bepaling van deze AV, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van eventuele latere schending van dezelfde of een andere bepaling van deze AV.

Disclaimer

Garanties en Vertegenwoordigingen

Hierbij wordt aangegeven dat de Aanbieder geen verklaring, belofte of garantie (expliciet of impliciet) biedt dat de inhoud van de Website accuraat en/of geschikt is voor een bepaald doel anders dan de garanties die niet uitdrukkelijk kunnen worden uitgesloten op grond van de geldende wetgeving van deze AV.

Gebruik van de website is geheel voor risico van de Bezoeker. De Website is geen gaming- of gokwebsite. De Aanbieder van de Website biedt geen game- of gokdiensten aan, zodat deze geen spelersgeld beheren of controleren en de Aanbieder is niet betrokken bij gaming transacties. Wedquoteringen die worden weergegeven op de Website zijn onderdeel van informatie en functionaliteiten van de Website.

De Aanbieder garandeert niet dat een van de functionaliteiten op de Website niet werkt, en dat het gebruik volledig zal voldoen aan de verwachtingen van de Bezoeker, dat de Website volledig veilig en vrij van fouten is, dat deze regelmatig wordt bijgewerkt, dat onvolkomenheden in de software regelmatig worden gecorrigeerd, dat deze ononderbroken werkt, dat de Website virus- of bugvrij is, of dat deze voortdurend operationeel is, dat deze adequaat is, dat de informatie en functionaliteiten betrouwbaar zijn, of dat alle andere verkregen informatie en functionaliteiten die gebruikt worden op de Website adequaat en betrouwbaar zijn. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Website doen dat op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Website kan links en verwijzingen naar websites/advertenties/inhoud van derden bevatten. Deze zijn bedoeld voor het gemak en de interesse van de Bezoeker en de Aanbieder draagt geen verantwoordelijkheid, zowel impliciet als expliciet, voor de nauwkeurigheid en beschikbaarheid van inhoud of informatie, tekst of afbeeldingen die niet onder haar domein vallen. De Aanbieder heeft geen software getest die zich op andere websites bevindt en geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van dergelijke software.

Verlies of Schade

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, die de Bezoeker of een derde zou hebben geleden als gevolg van het gebruik van de Website, met maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door een commercieel verlies, een verlies van voordelen, een verlies van verwachte winst, winst of andere winst, onderbreking van zaken, verlies van commerciële informatie, of enig ander geldelijke schade en/of opeenvolgende nederlaag.

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor winst of verlies gemaakt op websites van derden die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website.

Zonder beperking van de algemeenheid van de voorgaande twee clausules, wordt geen aansprakelijkheid erkend of aanvaard voor onder andere de volgende zaken:
 1. fout(en), typefout(en), verkeerde interpretatie (s), het verkeerd verstaan, verkeerd lezen, verkeerde vertaling(en), spelfout(en), fout(en) in lezen, transactiefout(en), technische risico('s), registratiefout(en), manifestfout(en), Force Majeure(s) en/of andere soortgelijke fout(en);
 2. schending van de regels van de Aanbieder;
 3. criminele activiteiten;
 4. advies, in welke vorm dan ook, aangeboden door de Aanbieder;
 5. juridische acties en/of andere middelen;
 6. verlies of schade die Bezoekers of derden zou hebben geleden als gevolg van het gebruik van de Website, de inhoud ervan of die van een link voorgesteld door de Aanbieder;
 7. verlies of schade die bezoekers of derden zou hebben geleden als gevolg van een wijziging, schorsing of onderbreking van de Website;
 8. crimineel gebruik van de Website of van de inhoud ervan door een persoon, van een defect, dan wel verzuim of van enige andere factor buiten ons toedoen;
 9. elk gebruik van de Website te wijten aan een derde die toegang verkrijgt tot privéterreinen met behulp van een Bezoekers’ gebruikersnaam en wachtwoord;
 10. in geval van verschillen in de diensten, functionaliteiten en eventuele andere functionaliteiten aangeboden door de website als gevolg van virussen of bugs als het gaat om alle parameters die deel uitmaken van de Website, schade, kosten, uitgaven, verliezen, of claims veroorzaakt door genoemde discrepanties;
 11. enig handelen of nalaten van een internetprovider of van een andere derde waarmee Bezoekers kunnen hebben gecontracteerd om toegang tot de website te krijgen. In geval van geschillen tussen de internetprovider en Bezoekers, kan de Aanbieder geen partij zijn, en dergelijke geschillen zijn op generlei wijze van invloed op deze AV;

  en

 12. een claim die ontstaat als gevolg van schade die door een bezoeker als gevolg van de inhoud van materiaal geplaatst door een andere bezoeker of andere derde niet door de aanbieder op de Website toegestaan.
  The Provider is not responsible for any loss or damage, direct or indirect, that the Visitor or a third party might have suffered as a result of using the Website, including but not limited to damages caused by a commercial loss, a loss of benefits, a loss on anticipated earnings, winnings or other profit, interruption of business, loss of commercial information, or any other pecuniary and or consecutive loss.

Privacybeleid

De VoetbalUitslagen.nl Website en de mobiele toepassingen (hierna 'Website') respecteert de privacy van alle partijen die de Website bekijken en anderszins gebruik maken van de Website, hierna te noemen de 'Bezoekers', en is vastbesloten om hun privacy te beschermen. Van tijd tot tijd, en alleen met voorafgaande toestemming, verzamelt en gebruikt de Website 'Persoonlijke Informatie' (hieronder gedefinieerd) met betrekking tot de Bezoekers om hen te voorzien van de informatie en diensten van de Website en enkel voor een doel dat uitdrukkelijk hieronder is genoemd.

Dit privacybeleid voldoet aan de internationale verdragen en EU-richtlijnen, zoals omgezet in het Maltese recht in de Data Protection Act (Hoofdstuk 440 van de wetten van Malta), de verwerking van persoonsgegevens (Sector Elektronische Communicatie) (Wettelijke Kennisgeving 16 van 2003 inclusief de latere wijzigingen), keurt Aanbeveling 2/2001 van Artikel 29 Data Protection Working Party, op 17 mei 2001 aangenomen, inzake bepaalde minimumeisen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens online en implementeert ook eventuele andere van toepassing zijnde regels en praktijken.

Verzameling van Persoonsgegevens

De Website verzamelt geen persoonlijke gegevens wanneer Bezoekers de Website gewoon bekijken. Echter, de Website vereist dat Bezoekers sommige persoonsgegevens aanleveren bij het gebruik van aanvullende of geavanceerde functionaliteiten die de Website biedt na registratie van een account. In dit geval zal de Website Bezoekers vragen om hun toestemming voorafgaand aan het verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens. Bij registratie of op andere momenten kan de Website Bezoekers vragen om voor een login hun e - mailadres en wachtwoord in te voeren.

Bezoekers zijn niet verplicht om hun persoonlijke gegevens te verstrekken of om de verzameling daarvan toe te staan door de Website. Echter, de Website kan niet alle functionaliteiten aanbieden aan de Bezoekers wanneer geen toestemming gegeven is om vereiste persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken.

Hoewel Bezoekers kunnen hebben ingestemd met het verzamelen van persoonsgegevens door de Website, behouden zij het recht om deze toestemming in te trekken door het aandragen van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen.

Het Recht van Toegang

Bezoekers hebben het recht de Beheerder (hieronder gedefinieerd) te vragen welke persoonlijke gegevens zijn verzameld en/of gebruikt. Een verzoek ter wijziging kan worden ingediend door een schriftelijk verzoek aan de Beheerder (hierna gedefinieerd).
De Website doet alle mogelijke inspanningen om de verzameling van persoonsgegevens up-to-date te houden. Bezoekers worden aangemoedigd eventuele wijzigingen in hun persoonsgegevens door te geven aan de Website.

Bezoekers die van mening zijn dat een of meerdere van hun persoonsgegevens onjuist is/zijn, kunnen de Beheerder schriftelijk vragen de gegevens te corrigeren. Bezoekers hebben ook het recht om de Beheerder hun persoonsgegevens te laten blokkeren of verwijderen wanneer deze onrechtmatig zijn verkregen.

Doeleinden voor de Verzameling van Persoonsgegevens

De door de Website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Hoofdstuk 440 van de Maltese Wet) en afgeleide wetgeving en vastgesteld onder en uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. Communiceren met de Bezoekers;
 2. Het verzenden van een vergeten wachtwoord van een account van een Bezoeker;
 3. Het verzenden van informatie aan de Bezoekers die de Aanbieder nuttig acht, met inbegrip van informatie over producten, dienstinformatie en commercieel/ reclamemateriaal aangeboden door de Website of reclamemateriaal aangeboden door derden waarmee de Website samenwerkt;
 4. Het verstrekken van geavanceerde diensten die het mogelijk maken de Website tot op zekere hoogte te configureren;
 5. Het verbeteren van de inhoud die wordt aangeboden door de Website;
 6. Bezoekers een gepersonaliseerde inhoud en/of lay-out aanbieden op de Website.

Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan Derde Partijen

De Aanbieder verkoopt, verhandelt, verhuurt of maakt op geen andere wijze persoonsgegevens van Bezoekers openbaar aan derde partijen zonder hun voorafgaande toestemming. Echter zullen persoonsgegevens worden doorgegeven bij een eventuele verkoop van de Website.
Het bovenstaande geldt niet als de Website wettelijk wordt verplicht om de persoonsgegevens van Bezoekers te openbaren aan derde partijen.
Het bovenstaande gaat ook niet op wanneer het openbaren van persoonsgegevens absoluut noodzakelijk is in het kader van een of meer van de doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. In dit geval moet de Website de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken Bezoekers hebben.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om statistieken over bezoekers, verkoop, verkeer, en andere statistische informatie met betrekking tot de Website aan derden te verstrekken, echter zonder het persoonlijk identificeren van een unieke bezoeker.

Logbestanden

Om beter beheer van de Website en om algemene demografische informatie voor de bezoekers voor globaal gebruik te verzamelen, registreert de Website automatisch het IP-adres van alle bezoekers en de pagina’s die worden bekeken door elke bezoeker.

Cookie Disclaimer

Een "cookie" is informatie die is opgeslagen op de computer van een Bezoeker door een webserver en gebruikt wordt om hun webservice aan te passen op een bepaalde manier. De Website maakt gebruik van cookies om informatie over gedrag van Bezoekers die later nodig kunnen zijn op te slaan. Bezoekers kunnen ervoor kiezen cookies niet te accepteren. Als die keuze gemaakt is, gelieve geen gebruik meer te maken van de aangeboden diensten op de Website. Wij gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om social media-functionaliteiten te bieden en om ons bezoekersverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met social media, advertentie- en analytics-partners. Zie details.

Veiligheid

De Website en de Beheerder hebben verschillende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om verzamelde persoonsgegevens te helpen beschermen tegen vernietiging, verlies, misbruik en wijziging. Ondanks deze inspanningen, kan de Aanbieder niet garanderen dat zo'n gebeurtenis niet zal plaatsvinden.

De Periode waarin Persoonsgegevens worden bewaard

De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In geval van een inactief gebruikersaccount gedurende 3 jaar zulle alle verzamelde persoonsgegevens worden verwijderd.

Websites van Derde Partijen

Websites van derde partijen vallen niet onder dit privacybeleid. De Website bevat links naar andere websites voor het gemak van de Bezoekers. De Website is niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze websites en de maatregelen die zij nemen om uw privacy te beschermen. Andere websites die worden bezocht door de Bezoekers van deze Website gaan mogelijk anders met privacy om.

Aanvaarding van het Privacybeleid

Toestemming van de Bezoeker voor het het verzamelen en gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens door de Website en de Beheerder vallen onder het hierboven uiteengezette privacybeleid. Bezoekers worden geadviseerd om het privacybeleid op regelmatige basis door te lezen, zodat zij vertrouwd kunnen raken met de clausules en met mogelijke wijzigingen die worden gemaakt over tijd door de Website.

Aanbieder

Livesport Media Ltd een bedrijf naar behoren geregistreerd onder de wetten van Malta op 22 november 2011 met registratienummer C 54555, en heeft als statutaire adres CMS House, First Floor, St. Peter 's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta.

De Beheerder van de verzamelde en gebruikte gegevens van Bezoekers van de Website is Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praag, Tsjechië.

Deze AV zijn een vertaling van de Engelse versie. In het geval van inconsistentie of onduidelijkheid tussen de Engelse en Nederlandse versie van de AV, gelden de Engelse AV.